1. Zapisując się na zajęcia (kurs, warsztaty, pierwszy taniec), każda osoba podaje swoje imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu. Dane te służą szkole do kontaktu w sytuacjach losowych. Osoba zapisująca się na zajęcia podaje także swój rok urodzenia w celu weryfikacji możliwości skorzystania ze zniżki zwanej dalej studencką. Powyższe informacje można też podać za pośrednictwem innej osoby. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

2. Ze zniżki studenckiej, w ramach wolnych miejsc, mogą skorzystać wszystkie osoby, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają się dane zajęcia, spełniają równocześnie dwa warunki: posiadają legitymację studencką/uczniowską oraz mają rocznikowo od 19 do 30 lat. Dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek uczestnika, należy przedstawić podczas pierwszej lekcji.
Zniżka ta obowiązuje tylko w przypadku kursów i warsztatów.

3. W zajęciach można uczestniczyć tylko w obuwiu zmiennym. Prowadzący ma prawo nie wpuścić na salę osób, które takowego nie posiadają. W takim przypadku kursantowi nie przysługuje zwrot kosztów za lekcję.

4. Osoby biorące udział w zajęciach nie są ubezpieczone. Uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność. Przystępując do zajęć oświadczają, że ich stan zdrowia na to pozwala.

5. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania ćwiczeń zgodnie z zaleceniami osoby prowadzącej zajęcia. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które tego nie robią.

6. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków, ani innych środków odurzających. Na terenie obiektu, z którego korzysta szkoła, obowiązuje również całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów.

7. Prowadzący zajęcia ma prawo nie wpuścić na nie osób, których stan wskazuje na bycie pod wpływem środków psychoaktywnych. Prowadzący ma także prawo wyprosić osoby, których zachowanie jest niebezpieczne lub obrażające dla innych. W takim przypadku kursantowi nie przysługuje zwrot kosztów za lekcję.

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez osobistej opieki. Cenne przedmioty można zabrać ze sobą na salę.

9. W przypadku rezygnacji z kursu (12 spotkań), uiszczona za niego jednorazowa opłata nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest sytuacja rezygnacji najpóźniej w ciągu 48 godzin po drugich zajęciach grupy, do której zapisana jest dana osoba. Wtedy zwracana kwota pomniejszona jest odpowiednio o koszt zajęć, które się odbyły. Warunkiem zwrotu pieniędzy, o których mowa, jest podpisanie oświadczenia o rezygnacji z zajęć.
Analogicznie wygląda kwestia rezygnacji z kursu przez osobę, która uiszcza płatność w ratach. W tym przypadku dodatkowo przepadkowi ulega również cała kaucja (bez względu na to, po których zajęciach nastąpiła rezygnacja). Kaucja przepada także w przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem zajęć.
Gwarantujemy prawo do zwrotu pieniędzy osobie, której partner/partnerka zrezygnował/a z kursu maksymalnie 48 godzin po drugich zajęciach i przez to nie ma możliwości kontynuowania nauki. W takim przypadku zwracamy sumę pomniejszoną o ilość zajęć, które się do tej pory odbyły.
Jeśli kursant/ka korzysta z promocyjnej ceny drugiego, równoległego kursu i z jednego z kursów zrezygnuje w ciągu maksymalnie 48 godzin od drugich zajęć, przyjmuje się, że rezygnuje z kursu tańszego.

10. W przypadku nieobecności na którychkolwiek zajęciach kursu, opłata za nie nie podlega zwrotowi.

11. Niedokonanie opłaty ratalnej w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć i upoważnia szkołę do zatrzymania kaucji (zgodnie z punktem 9).

12. Opłata za zajęcia, ani kaucja nie mogą zostać przeksięgowane na poczet opłat innej osoby.

13. W przypadku lekcji indywidualnych, opłata pobierana jest z góry za wszystkie zaplanowane spotkania (zgodnie z ustaleniami). W przypadku rezygnacji lub nieobecności, zwracana jest połowa sumy za niewykorzystane zajęcia.

14. Warunkiem zapisania się na warsztaty jest wpłacenie za nie określonej kwoty podanej na stronie internetowej szkoły w zakładce „Cennik”. W przypadku rezygnacji z udziału przed nimi lub w ich trakcie, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

15. Zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Warunkiem uczestnictwa jest terminowe dokonanie opłat. Ich harmonogram znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Cennik”.

16. We wszelkich konkursach organizowanych przez Long Step mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnictwo w konkursie osoby, które naruszają dobra osobiste innych lub zasady dobrego życia społecznego (m.in. przez obraźliwe lub wulgarne wypowiedzi/odpowiedzi na pytania). Rodzaj nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzcy jest każdorazowo podawany do wiadomości wraz z ogłoszeniem o konkursie.